نسخه قدیم سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۸
 

اخبار

خبرنگاری از زبان سرپرست عملیات سازمان

دکتر سید محمدرضا موالی زاده سرپرست عملیات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پیامی 17 مردادماه روز خبرنگار را گرامی داشت .

درنگی در نقش ممتاز خبرنگاران تراز
                   
جان نباشد جزخبردرآزمون      هرکه راافزون خبر جانش فزون

۱- حقا وانصافا پرداختن به حرفه  خبرنگاری کارهرکسی نیست این کار شمّ خاصی می خواهد ، انسان هایی می طلبد دقیق وتیزبین ،  هوشیار و تحلیل گر ،  صبور وپرحوصله درعین حال چُست وچابک ، کنجکاو و جستجوگر ، منصف ومنطقی ، خردورز واستدلال گرا ، جامع نگر وجامعه نگر ، شجاع و حق گو ، جماعتی  ازجنس مردم ، پرشور ، مطالبه گر و دغدغه مند درعین حال آراسته به اخلاق و معرفت ومراقب امنیت اجتماعی ومنافع ملی وپاسدارارزش های دینی وانسانی ودلبسته نظام و آگاه ازکید بدخواهان  

۲--خبرنگار تراز روز وشب وتعطیل وغیرتعطیل نمی شناسد  دشواری های فراوان این کار اورابه زانو درنمی آورد  بهنگام  به قلب حادثه می زندوبرای او تفاوتی نمی کندکه رخداد ازچه جنسی باشد سیل باشد یا بی آبی ، حریق باشد یازلزله  ، آوردگاه نبرد باشد یا عرصه صلح ،  اوبه مثابه چشم وگوش مردم عمل می کند به دقت می بیند به دقت می شنود و آنگاه بابیانی رسا وقلمی توانا ، یافته های خودرابه اطلاع عموم می رساندومطالبات مردمی را ازمبادی ذیربط مجدانه پی می گیرد

۳- خبرنگاران هم درحوزه پیشگیری عمل می کنند وهم درعرصه درمان ، کارکردآنان هم درکوتاه مدت  هم درمیان مدت وهم دردرازمدت موثراست
   
۴- تاکنون در اطراف نقش خبرنگاران تراز در ارتقاء و بالندگی فرهنگ عمومی درگستره جامعه کمتر سخن رفته است
فرهنگ عمومی  کنش ها و واکنش های همگن وهمگرای آحاد جامعه نسبت به یک موضوع ، یک رویداد ، یک مسئله ویک پدیده می باشد
خبرنگار تراز تلاش می نماید تا  آحادجامعه رانسبت به موضوعات مختلف اقتصادی ،سیاسی ، اجتماعی فرهنگی  و...آگاه وحساس نماید
تابُردارهای نیروهای جامعه برای حل مشکلات آن عرصه هم جهت وهم افزا شوند خبرنگارمتعهد به سهم خود تلاش می نماید تا نسبت به موضوعات مختلف ، ادراک مشترک درجامعه ایجاد شود ادراک مشترک بسترسازاقدام مشترک است
خبرنگارتراز جانبدارانه عمل نمی کند اوبه سهم خوددر جهت حفظ وتقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی گام برمی دارد
 خبرنگارمتعهد تلاش می کند تارفتارها اصلاح شونداوکسانی را که به کژراهه می روند مذمت کرده درمقابل پویندگان راه حق وحقیقت را تشویق می نماید ویژه خواران رانکوهش و پاکدستان راستایش می کند خبرنگارمتعهد هرجا که فقروفساد وتبعیض ببیند جارمی زند اودرتکاپوست تا پاسخگویی رسم جاری شود وشفافیت سکه رایج گردد و وظیفه شناسی و احساس مسئولیت نسبت به حل مشکلات مردم واتقان درعمل وسرعت دراقدام نهادینه شود و خلاصه اینکه آنچه بایسته است بشود وآنچه شایسته نیست نشود
۵-خواجه نصیرالدین طوسی هدف ازارسال رسل وانزال کتب رادردوامر مهم خلاصه می کند:التعظیم لامرالله والشفقه علی خلق الله ، دین خدا ، خلق خدا (ترویج آموزه های وحیانی و تامین بهروزی ورفاه مردمان )
خبرنگار تراز چشمی به این دارد وچشمی به آن
۶- تلاش مستمر وخستگی ناپذیر خبرنگارتراز دراصلاح رفتارها وکارکردها وسازوکارها وروشها  به اصلاح ورشد وارتقاء فرهنگ عمومی جامعه کمک خواهدکرد که بایستی به این کارکردِ بعضا دیربازده اما دیرپا وماندگار بیش ازپیش پرداخت
۷- در ۱۷مرداد سال ۷۷  محمودصارمی خبرنگارخبرگزاری جمهوری اسلامی و۸ تن ازاعضای کنسولگری ایران درمزارشریف افغانستان توسط طالبان به شهادت رسیدند واین روز توسط شورای فرهنگ عمومی کشور به نام روزخبرنگارنامیده شد به روح بلند آن شهید وآن شهیدان وجمله شهیدان درود می فرستیم
روزخبرنگار رابه همه فعالان شریف ومتعهد ومردمی ودلسوز وسختکوش وقانع وپاکدست ودغدغه‌مند عرصه خبر دراستان وکشور تبریک عرض می کنم
امیدآنکه مشکلات صنفی واقتصادی این مجموعه ارزشمند به همت مسئولین ذیربط رفع گردیده وجایگاه آنان روزبه روز ارتقاء بیشتری یابد وجملگی بدین باوربرسند که نقدمشفقانه خبرنگاران تراز از سر دلسوزی ونیک خواهی وبسط وتوسعه دایره عدالت وتحقق بهره وری است آنان حلقه وصلی مطمئن  وپل ارتباطی امینی میان مردم ومسئولین  هستند آنان به وقت خود ، هشدارمی دهند وتلنگر می زنند درعین حال صرفابه نقدوانتقاد بسنده نکرده راهکارهای پیشنهادی صائب صاحب نظران و کارشناسان را نشر می دهند و  ازآن سوی تلاش های صادقانه و موثر دست اندرکاران امور را منعکس می نمایند آنهابه سهم کلان خویش می توانند به گشودن گره های بسیاری درنظام مردم سالاری دینی کمک کنند. به درستی که این مجموعه گرانسنگ یکی از پایه های اساسی رشد وشکوفایی وتعالی درهرجامعه ای می باشند پس قدرآنان رابدانیم وآنان رابرصدر بنشانیم والسلام

 سیدمحمدرضا موالی زاده

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۰
روابط عمومی ستاد |
تعداد بازدید : ۹,۴۲۴
کد خبر : ۹,۶۲۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید