نسخه قدیم سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۴:۴۶
 

معرفی و رزومه مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 دکتر جزایری-3  

نام و نام خانوادگی : سید علی جزایری طهرانی

سمت : مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

تلفن مستقیم : 83306 

دورنگار :  83307498  

تحصیلات :

- فارغ التحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکترای تخصصی تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- مشاور نهاد و رئیس مرکز بهداشت و درمان نهاد ریاست جمهوری

- معاون درمان وعضو هیئت مدیره شرکت شهر سالم(متولی بهداشت و درمان و بیمه گری کارکنان شهرداری تهران)

- عضو ستاد جشنواره شهید رجایی نهاد ریاست جمهوری

- مشاور رئیس دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران

- قائم مقام معاونت مالی و اداری دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران

- رییس امور اداری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- مشاور امور پزشکی مرکز همکاریهای فن آوری و نو آوری ریاست جمهوری

- مشاور اجرایی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

- رئیس امور درمان مستقیم بهداری و بهداشت صنعت نفت تهران

- رئیس درمانگاه قدس بهداری و بهداشت صنعت نفت تهران

- رئیس واحد کارشناسان تغذیه بیمارستان نفت تهران

- فرمانده بسیج سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

- مدیریت درمان غیرمستقیم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

- معاون دارو و درمان بهداشت ودرمان تهران

- معاون درمان بیمارستان نفت تهران