نسخه قدیم سال مهار تورم و رشد تولید

امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۰۳:۲۷
 

هیات مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  اعضای هیئت مدیره - 1401 1

 

دکتر جزایری بعنوان عضو اصلی هیات و مدیرعامل

 

دکتر هاشمی با عنوان عضو هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره - 1401 3

 

اعضای هیئت مدیره - 1401 2

 

اعضای هیئت مدیره - 1401 4

 

اعضای هیئت مدیره - 1401 6