نسخه قدیم سال جهش تولید

امروز سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸
 

هیات مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 شاهدایی - هئیت مدیره

مهندس مرضیه شاهدایی رییس هیات مدیره سازمان

 

عکس هیئت مدیره دکتر هاشمی  

دکتر مهدی هاشمی ، مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

دکترسمیع -هیئت مدیره

 دکتر حبیب اله سمیع عضو اصلی هیات مدیره سازمان

     

 عکس هیئت مدیره دکتر دهقان

دکتر بهرام دهقان ، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز  و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

  

دکتر طاهره جعفری

 دکتر طاهره جعفری ، رئیس سلامت خانواده و عضو علی البدل هیات مدیره سازمان

   

 حسین زاده - هیات مدیره

 دکتر مهرداد حسین زاده ، عضو علی البدل هیات مدیره سازمان